Statistikbiblioteket är stängt för kundbesök för att förhindra spridning av coronaviruset. Lånetjänster är tillgängliga enligt överenskommelse. Kontakta biblioteket på förhand för att komma överens om avhämtning av lånen.

Sökning

Låneregler för Statistikbiblioteket

Statistikbiblioteket är ett statistiskt centralbibliotek i Finland och öppet för alla. En förutsättning för användningen av bibliotekets material och lokaliteter är att lånereglerna följs.

Lånekort

Rätt till hemlån har privatpersoner, Statistikbiblioteket anställda, bibliotek, ämbetsverk, företag och andra inrättningar.

För att göra hemlån skall kunden ha Statistikcentralens lånekort, som han/hon får genom att uppvisa legitimation och fylla i ansökningsblanketten. Också företag och inrättningar får ett lånekort, som undertecknas av den person som ansvarar för lånen.

Adress- och namnändringar skall omedelbart anmälas till biblioteket. Kunden kan, om han/hon så önskar, kontrollera sina registeruppgifter.

Lånekortet skall visas upp vid lån.

Lånekortet är personligt och kunden ansvarar för det material som lånats med kortet. Om kortet blir stulet eller försvinner, skall anmälan omedelbart göras till biblioteket.

Lånetid

Lånetiden är fyra veckor. Den kan förlängas genom att förnya lånet fyra veckor åt gången, om inga reserveringar finns. Lånet kan förnyas sex gånger och efter det skall låntagaren besöka biblioteket och visa upp materialet. Ett nytt lån kan göras, om inga reserveringar finns.

Låntagaren förbinder sig att återlämna eller förnya materialet senast på förfallodagen. Materialet återlämnas till Statistikbiblioteket.

Förlorad lånerätt

Om lånen trots påminnelser inte återlämnas inom en vecka efter den tredje påminnelsen, skickar biblioteket en räkning på materialet. Efter det sköts ärendet, om så krävs, via en inkassobyrå. Materialet kan då inte längre betalas till biblioteket och kunden förlorar sin lånerätt till dess materialet har återlämnats eller ersatts. Materialet kan också ersättas genom att låntagaren istället skaffar en likadan publikation.

Hemlån

Ur samlingen utlånas som hemlån med följande undantag. Som hemlån lånas inte ut:

  • det senaste numret av internationell och vissa inhemska statistik
  • uppslagsverk
  • tidskrifter
  • enda exemplar av statistikpublikationer som utkommit före år 1950 och som bara får lånas till läsesalen
  • arkivmaterial som ges för lån till läsesalen i enlighet med offentlighetsreglerna

I Tilastokeskus-Finna (på adressen tilastokeskus.finna.fi) är det möjligt att kontrollera om materialet är tillgängligt.

Reservering

Kunden kan reservera utlånat material genom ett besök på biblioteket, per telefon +358 29 551 2220 eller per e-post info@stat.fi. Biblioteket meddelar kunden per telefon eller e-post när det reserverade materialet anlänt till biblioteket. Materialet förvaras som reserverat i en vecka från det att det reserveringen anlänt till biblioteket.

Fjärrlån

Fjärrlån är en låne- och kopieringstjänst mellan biblioteken. Fjärrlånen beställs via biblioteken. Det avsändande biblioteket fastställer villkoren för lånen och användningen av dem.

Om materialet inte finns i bibliotekets egna samlingar skaffar biblioteket det på begäran, i original eller som kopia, från andra inhemska och utländska bibliotek och levererar det till sin personal.

Begäran om fjärrlån kan göras genom att besöka biblioteket eller sända en begäran till e-postadressen kaukopalvelu@stat.fi.

Fjärrlån från andra bibliotek ges som hemlån bara med det avsändande bibliotekets lov.

Ur statistikbibliotekets samlingar sänds kopior och fjärrlån till andra bibliotek i Finland och utlandet.

Kopieringstjänst

Det är möjligt att ta kopior och utskrifter av bibliotekets alla publikationer på ort och ställe. Biblioteket sänder avgiftsbelagda kopior av sina samlingar inom ramen för gällande upphovsrättslag.

Användning av arkivmaterial

Arkivmaterialet kan studeras i bibliotekets läsesal. Mikrofilmat material utlånas efter övervägande också till allmänna arkiv och bibliotek. För det nyaste materialet krävs användningstillstånd.

Rätt att använda elektroniskt material

Statistikbibliotekets kunder kan använda elektroniskt material i bibliotekets kundutrymmen. Det har förvärvats rättigheter att använda Statistikcentralens material och andra statistikdatabaser samt e-tidningar. Rätten att använda elektroniskt material har reglerats genom avtal, inte genom äganderätt. Licenserna för de olika produkterna avviker från varandra.

Licensavtalen förbjuder bl.a. kommersiell användning av materialet och försäljning eller överlåtande av material till obehöriga, som inte har rätt till resp. material.

Vår personal hjälper precisera tjänstspecifika användarrättigheter.